Uggura intarneetiifii mirga odeeffannoo argachuu!

Biyyaalee addunyaa garagaraa keessatti uggurri intarneetii mootummootaan raawwatamu yeroo gara yerootti guddachaa dhufuu dhaabbileen kabajamuu mirgoota namoomaaf falman himu.

Dhaabbatni mateenyafi nageenya dijitaalaa qoratu ‘Top10VPN’, biyyaalee bara 2021 keessa uggurri intarneetii itti turefii dhiibbaa diinagdee qaqqabsiise ilaalchisee torbee darbe keessa gabaasa bal’aa maxxanseera.

Uggurri interneetii bara 2021 keessa mootummootaan raawwatame diinagdee biyyaalee garagaraa Doolaara Biliyoona Shaniif walakkaa dhabsiisuu dhaabbattichi himeera.

Hammeentaan maallaqaa biyyaaleen bara 2021 keessa sababa uggura intarneetiin dhaban kunis kan bara 2020 waliin yeroo madaalamu caalmaa dhibbeentaa 36 qaba.

Kana malees tarkaanfiin uggura intarneetii mootummootni bara 2021 keessa fudhatan ummata Miliyoona 400 ol miidhuu gabaasichi hima.

Biyyaalee addunyaa bara 2021 keessa intarneetii ugguruufii maallaqa guddaa dhabuun dursan Miyaanaamaar, Naayijeeriyaafi Hindii yemmuu ta’an Itoophiyaan sadarkaa afraffaa irratti argamti.

Akka gabaasa Top10VPNti Itoophiyaan bara 2021 keessa intarneetii cufuun doolaara Miliyoona 164.5 dhabdeerti.

Lakkoofsi ummata Itoophiyaa cufamuu intarneetii kanaan miidhames Miliyoona 21 ol ta’uu hima.

Akka qorannoon dhaabbata Top10VPN himutti sababootni ijoon mootummootni intarneetii itti cufan: fonqolcha mootummaa, to’annoo odeeffannoo, cunqursa siyaasaa, hookkara fi kkf dha.

Gama biraatiin dhaabbileen kabajamuu mirgoota namoomaa irratti hojjetan uggurri intarneetii dhiibbaa diinagdeen cinatti mirga odeeffannoo argachuufiii yaada ofii ibsachuu lammiilee kan danqu ta’uu himu.

Uggurri intarneetii namootni odeeffannoo akka hin argannefii akka waliif hinqoodne taasisa.

Manni Maree Mirgoota Namoomaa Biyyaalee Gamtoomanii /OHCHR/ namootni akkuma mirgi namummaa isaanii qaamaan kabajamuu qabu mirgi isaanii gama intarneetii /online/ eegamuu qaba jedha.

Kanaafis biyyaaleen lammiileen isaanii intarneetii akka argatanfii fayyadamaniif hojjechuu akka qabanis hima.

Dabalataan dhaabbatichi mootummootni intarneetii kan ugguran yoo ta’e uggurichi ulaagaa seera qabeessummaa kan guutefii barbaachisumaa amansiisaa qabaachuu akka qabu eera.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::