Suuraawwanfi viidiyoowwan yoomifi eessatti akka kaafaman yookin waraabaman akkamiin beekna?

Guyya guyyaan midiyaalee hawaasummaarrattis yaa ta’u televiziyoona irratti suuraawwanfi viidiyoowwan heddu ilaalla. 

Haa ta’u malee iddoofi yeroon suurraawwanfi viidiyoowwan kun itti waraabaman akka midiyaa hawaasummaa yookin televiziyoonarratti himametti ta’uu dhiisuu mala. 

Kanaafuu Itoophiyaa Cheek ergaa Wiixataa har’aatin marsariitiifi mosaajiiwwan iddoofi yeroo suuraawwanfi viidiyoowwan itti kaafaman/waraabaman beekuuf nugargaaran lama isinif dhiyeessera. 

1. Kaartaa Guugil (Google Maps): – marsariitiifi mosaajiin ‘Google Maps’ tajaajilawwan suuraa saatalaayitii (Satelite Images) fi agarsiiftuu daandii (Street View) kan kennu yemmuu ta’u iddoo suuraan tokko itti kaafame yookin iddoo viidiyoon tokko itti waraabame beekuuf nu gargaaru. Kanaafis jalqaba suuraa yookin viidiyoo eessattifi yoom akka kaafame/waraabame beekuu barbaadnu sirriitti ilaaluufi hubachuu qabna. Kunis haala teessuma lafaa (gaarreen, tabbawwan, laggeen, dirreewwanfi kkf), uwwisa biqilootaa, gosoota gamoowwanii (bal’ina, dheerina, halluufi kkf), addabaabayiiwwan, barjaawwan maqaan dhaabbilee irratti barreeffamefi kunneen biroo suuraa yookin viidiyoorra jiran hubachuu qabna. Mallattoolee kunneenis suuraa saatalaayitii Guugil walin walbira qabanii ilaaluun suuraafi viidiyoowwan eessatti akka kaafaman/waraabaman beekuu dandeenya. Agarsiiftuun daandii marsariitii Guugil (Street View) immoo suuraa daandiiwwanfi iddoowwan garaagraa akka waan iddoo sana jirutti fuulleetti kan nutti agarsiisu yemmuu ta’u mallattoolee suuraa/viidiyoo keenyarra jiran walin walbira qabuun iddoo suuraan tokko itti kaafame akkasumas iddoo viidiyoon tokko itti waraabame beekuu nu dandeesisa. 

2. Sankaalk (SunCalc): – mosaajiin kun immoo sochii aduurratti hundaa’un guyyaafi sa’aa suuraan itti kaafamefi viidiyoon itti waraabame beekuuf nugargaara. Mosaajichi kallattiifi dheerina gaaddidduu suuraafi viidiyoorra jiru ilaaluun yoom akka kaafaman/waraabaman nutti hima. Mosaajii Sankaalk fayyadamuuf dursa iddoo suuraan sun itti kaafame beekuu qabna. 

Odeeffannoowwan birootif marsariitiifi toorawwan midiyaalee hawaasummaa Itoophiyaa Cheek daawwadhaa. 

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::