ናይ ሓሶት ኣካውንትታት ብመንጽር ማሕበራዊ መረጋገጺ!

ዓለምለኸ ተቐባልነት ዘለዎም መጽናዕትታት ከምዘረድኡዎ፣ ናይ ሓሶት ኣካውንትታት ኣብ ናይ ሕድሕድ ውልቀሰብ ኣረኣእያ ጽልዋ ከሕድሩ ይኽእሉ እዮም። ይኹን ድኣ’ምበር ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ዝጥቅዑ ትሕዝቶታት ብላይክ ወይ ከዓ ብሼር (like and share) ዝግለጽ ተቐባልነቶም ኣብ ጠባይናን ኣረኣእያናን ጽልዋ ከምዘየሕድሩ መብዛሕትና ርግጸኛታት ኢና።

ነገር ግን ይዕበ ይንኣስ ጽልዋ ኣለዎም። ተመራመርቲ ጉዳያት ማሕበረሰብ ሳይንስ ነዚ ተርእዮ ማሕበራዊ መረጋገጺ (social proof) ኢዮም ዝብሉዎ። ማሕበራዊ መረጋገጺ ማለት ሓደ ሰብ ጥርጣረ ንዘሕደረሉ ጉዳይ ንምእማን ናይ ብዙሕ ሰብ ስምምዕ ዝረኸበ መእመኒ ናይ ምድላይን ምእማንን ዝንባለ ማለት እዩ። ብዙሕ ሰብ ክጋገ ኣይኸልን ኢልካ ምሕሳብ ማለት እዩ።

ድልየት ውልቀሰብን ተፈታዊ ትሕዝቶን ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ
ኩሎም ናይ ማሕበራዊ ሚዲያ መድረኻት ነቲ ተጠቃሚ እንታይ ከርእዩዎ ከምዘለዎም ንምፍላጥ ዝሕግዞም ኣልጎሪዝም (algorithm) ይጥቀሙ እዮም። እቲ ኣልጎሪዝም ከዓ ውልቀሰባዊ መልክዕ ኣለዎ። ሓደ ውልቀሰብ እንታይ ይደልይ ወይ ከዓ ይፈትው፣ ብጉዳያት ዘለዎ ርእይቶ እንታይ እዩ፣ ዝግደሰሎም ነገራት እንታይ እዮም ዝብሉን ካልኦት ውልቀሰባዊ መረዳእታታትን እቲ ኣልጎሪዝም የዋድድ።

ሓደ ሰብ ናብ ማሕበራዊ ገጽ ኣቲዩ ዝገብሮ ዝኾነ ይኹን ተግባር፣ ነቲ ኣልጎሪዝም ተወሳኺ ናይ ምምሕያሽ ግብኣት ኮይኑ የገልግሎ። እቶም ዝተመሓያየሹን ዝተዋደዱን መረዳእታታት ከዓ እቲ ተጠቃሚ ክፈትዎ ዝኽእል እዩ ኢሉ ንዝሓስቦ ትሕዝቶ ኣብ ፊትንፊት እቲ ገጽ ክደፍአሉ ይጅምር። ናብቲ ፊት-ገጽ ተደፊኡ ንላዕሊ ዝወጽእ ዜና፣ መወዓውዒ/መፋለጢ ይኹን ልጥፍ ብመሰረት እዚ መመኽነይታ እዩ ዝኸውን ዘሎ።

ልክዕ ከም ድልየትን ዝንባለን፣ ናይ ሓደ ማሕበራዊ ሚዲያ ልጥፍ ተፈታዊነት’ውን (popularity) ኣገዳሲ ረቑሓ እዩ። ሓደ ትሕዝቶ ተፈታዊ እንተኾይኑ፣ እቲ ኣልጎሪዝም ካልኦት ተጠቀምቲ’ውን ክፈትዎ ስለዝኽእሉ ብዝብል ትጽቢት ነቲ ትሕዝቶ ናብ ፊትንፊት ገጻቶም ክደፍኦ ይጅምር።

ናይ ሓሶት ኣካውንትታት በዚ ጊዜ እዮም ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉ። እዞም ናይ ሓሶት ኣካውንትታት ብብዝሓት ላይክን ሼርን ብምሃብ ሓደ ትሕዝቶ ተፈታዊ ንክኸውን ይገብሩዎ። እዚ ከዓ እቲ ኣልጎሪዝም ነቲ ትሕዝቶ ናብ ናይ ብዙሓት ሰባት ታይምላይን (timeline) ንኽደፍኦ ይገብር። ብዙሓት ሰባት’ውን ነቲ ትሕዝቶ ምስቲ ብዙሕ ናይ ተፈታዊነት ምልክታቱ ክርእዩዎ ይጅምሩ። እቲ ትሕዝቶ ፍጹም ሓሶት’ኳ እንተኾነ፣ ሰባት ንኽኣምኑዎ ግን ማሕበራዊ መረጋገጺ ይረኽቡ ማለት እዩ።

ከም ኩልጊዜ እንብሎ ትኽክለኛ ናይ ማሕበራዊ ሚዲያ ኣካውንታትን ገጻትን ብምክትታል፣ ካብ ናይ ሓሶት መረዳእታታትን ትሕዝቶታትን ረሓቑ!

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::