ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ገጽ፣ ኣካውንትን ቻናልን ብከመይ ቬሪፋይ ምግባር ይካኣል?

መረጋገጺ ማሕበራዊ ሚድያ (verification) ንመጀመርታ ጊዜ ዕላዊ ክግበር ከሎ ንፍሉጣት ውልቀ ሰባትን ትካላትን ከምኡውን ዝለዓለ ተኸተልቲ ንዘለዎም ሰባት ጥራሕ’ዩ ዝካኣል ነይሩ። ካብኡ ንዳሓር ግን ብርክት ንዝበሉ ትካላት፣ ጋዜጠኛታት፣ ኣክቲቪስትታት፣ ሓለፍቲ መንግስትን ጽልዋ ፈጠርቲን ንምጽንባር ጻዕሪ ተገይሩ እዩ።

ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ነዚ መረጋገጺ (verification) ምርካብ ብዙሕ ጥቕምታት ኣለውዎ። ንኣብነት፦
• ምስ ተኸታተልቲ ምትእምማን ንምህናጽ
• ማሕበራዊ መርትዖ (social proof) ንምርካብ
• ተመሳሲሎም ዝኽፈቱ ኣካውንትታትን፣ ገጻትን ቻናላትን ብቐሊሉ ንምልላይ፣ ከምኡ’ውን
• ናይ ተኸታተልቲ ዕብየት ንምርካብ ወዘተ ካብቶም ክጥቀሱ ዝኽእሉ እዮም

ሓደ ውልቀ ሰብ ይኹን ኣካል ኣብ ትዊተር መረጋገጺ (verification) ንምርካብ ካብዞም ቐጺሎም ዘለዉ ምድባት ውሽጢ ክኸውን ኣለዎ፦
• ኣካል መንግስቲ
• ኣፍራዪ ትካላት፣ ኩባንያታትን ንትርፊ ዘይተጣየሹ ትካላት
• ጋዜጠኛታትን ናይ ዜና ትካላት ሰራሕተኛታትን
• ናይ ስፖርት ትካላትን ስፖርተኛታትን
• ሰራሕተኛታት መዘናግዒ ኢንደስትሪ
• ኣክቲቪስትታትን ጽልዋ ፈጠርቲን

ሰማያዊ ባጅ ትዊተር ንምርካብ እቲ ገጽ ትኽክለኛ (authentic)፣ ፍሉጥን (notable) ንጡፍን (active) ክኸውን ኣለዎ።

ትኽክለኛ (authentic)፦ ናይ ትዊተር ሰማያዊ ባጅ ንምርካብ ትዊተር ናይቲ ሕቶ ኣቕራቢ መንነት ከረግጋጽ ይደልይ እዩ። መንነት ንምርግጋጽ ከዓ ካብዚኦም ሰለስተ ሜላታት ሓደ ምምራጽ ይካኣል እዩ፦ ዝተረጋገጸ መርበብ ሓበሬታ፣ መለለይ መንነት ወይ ከዓ ኣድራሻ ኢሜይል ብምጥቃም ነቲ መረጋገጺ ምርካብ ይካኣል እዩ።

ፍሉጥ (notable)፦ እቲ ኣካውንት ምስ ፍሉጥ ውልቀ ሰብ ወይ ከዓ ትካል ብዝኾነ መገዲ ዝተተሓዘ ክኸውን ኣለዎ። ትዊተር እውን ነዚ ምትእስሳር ብባዕሉ ወይ ሓቢሮምዎ ብዝሰርሑ ትካላት ኣቢሉ የረጋግጽ እዩ።

ንጡፍ (active)፦ እቲ ናይ ትዊተር ኣካውንት ንናይ ትዊተር ሕግታት ብዘኽብር መልክዕ ንጡፍ ክኸውን ኣለዎ። እዚ ማለት ገላጺ ሽምን ገላጺ ስእልን ክህልዎ ይግባእ። ንጡፍ ኣጠቓቕማ ማለት ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ነቲ ኣካውንት ምጥቃም ማለት እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ኣካውንት ዝተረጋገጸ ናይ ኢሜይል ኣድራሻ ወይ ከዓ ቑጽሪ ስልኪ ክህልዎ ይግባእ።

ድሕሪ መረጋገጺ ትዊተር ተዋሂቡ ብዘሎ ጊዜ ንሽም ተጠቃሚ (username) እንተቐይሮም፣ እቲ ኣካውንት ንጥፈት ዘይብሉ እንተኾይኑ፣ ወይ ከዓ እቲ መረጋገጺ ኣብ መጀመርታ ክዋሃብ ከሎ ዝነበሩሉ ቦታ እንተዘይኮኖም እቲ ዝተዋሃበ መረጋገጺ ክወርድ ይኽእል እዩ። መዘኻኸሪ፦ ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ትዊተር ንሕቶታት መረጋገጺ ምቕባል ደው ከብዘበለ ኣፍሊጡ እዩ። ብፌስቡክ

ናይ ፌስቡክ መረጋገጺ ከመይ ይዋሃብ?
• ብመጀመርታ ናብ ፌስቡክ ሰማያዊ መረጋገጺ ኣርማ መሕተቲ ገጺ (Blue Verification Badge Page) ቐጺሉ ብዘሎ ሊንክ ይኺዱ፦ https://www.facebook.com/business/learn/lessons/verify-facebook-instagram-account
• ንዓይነት መረጋገጺ (ገጺ ወይ ከዓ ኣካውንት) ይምረጹ
• ምድብ ምረጹ፣ ሃገር ምረጹ፣ መለለይ መንነትኩም ኣቐም፣ ንምንታይ ናትኩም ኣካውንት ክረጋገጽ ከምዘለዎ መብርሂ ይሃቡ፣ ድሕሪ’ዚ ‘send’ ንዝብል ጠውቑ።

ንውልቀ ሰባት ፍቓድ መዘወሪ መካይን ወይ ከዓ ካሊእ ብመንግስቲ ዝተውሃበ መለለይ መንነት ይኣክል እዩ። ንናይ ንግዲ ገጺ ከዓ ናይ ምስረታ ወረቐት ምስክርን፣ ናይቲ ኩባንያ ስልኪ ወይ ከዓ ናይ ኣጠቓቕማ ሒሳብ ወይ ከዓ ናይ ግብሪ ሰነድ ምቕራብ ይካኣል እዩ። ነቲ ሕቶ ድሕሪ ምስዳድኩም ናይ ፌስቡክ ጉጅለ ንዝሰደድኩምዎ መረዳእታ ገምጊሙ ውሳነ ይህብ።

ፌስቡክ እንድሕር ነቲ ሕቶ ተቐቢልዎ ኣብቲ ኣካውንት ሰማያዊ ኣርማ ክረኣይ እዩ። ነቲ ሕቶ እንተነጺግዎ ከዓ ድሕሪ 30 ማዓልታት እንደገና ክተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ፌስቡክ መረጋገጺ ረቑሓታት ምስ ኢንስታግራም (Instagram) ተመሳሳሊ እዮም።

ብተመሳሳሊውን ኣብ ዩትዩብ (YouTube) መረጋገጺ ምርካብ’ውን ይካኣል እዩ። እቲ ናይ ዩትዩብ ቻናል ንመረጋገጺ ኣርማ ብቑዕ እንተኾይኑ ነቲ ሓሙኽሽታይ ምልክት ንምርካብ ኣብቲ ናይ ኣርማ መረጋገጺ ገጺ ክተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም።

ነቶም ረቑሓታቱ ከምዘማልአ ዩትዩብ ነቲ ቻናል ይግምግሞ። ናይ መረጋገጺ ኣርማ ንምርካብ እቲ ናይ ዩትዩብ ቻናል እንተዋሓደ 100,000 ተመዝገብቲ ክህልዉዎን ነቶም ረቑሓታት ከማልእን ኣለዎ።

መዘኻኸሪ፦ ኩሎም ናይ ማሕበራዊ ሚዲያ ትካላት መረጋገጺ ንምሃብ ገንዘብ ኣየኽፍሉን እዮም።

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::