Fuulawwan miidiyaalee hawaasummaa keenya akkamiin ‘Verify’ gochisiisuu dandeenya?

Mirkaneessituun abbummaa toora miidiyaa hawaasummaa /verification badge/ jalqaba yeroo beeksifamu namoota bebbeekamoofi namoota hordoftoota olaanaa qabaniif qofa akka ta’u eegamaa ture.

Haa ta’u malee yeroo muraasa booda dhaabbilee, gaazexeessitoota, rogeeyyiifi namoota dhiibbaa uumaniifis tajaajilicha dhiyeessuuf yaalin taasifameera.

Miidiyaalee hawaasummaa keenya mirkaneessisuun (‘verify’ gochisiisuun) faayidaawwan heddu qaba: –
* Nuyi fi hordoftoota keenya gidduutti wal amantaa uumuuf
* Fudhatama hawaasaa (social proof) argachuuf akkasumas
* Lakkoofsi hordoftoota keenyaa akka guddatu taasisa

Akkaawuntii/fuula Feesbuukiif baajii mirkaneessituu akkamiin argachuun danda’ama?

* Jalqaba toora Feesbuukii keessa fuula baajiin mirkaneessituu cuquliisa (Blue Verification Badge Page) itti gaafatamu keessa seenaa
* Itti aansuun gosa toora Feesbuukii keessan filadhaa. Kunis akkaawuntiimoo fuula Feesbuukii (Profile or Page) kan jedhu jechuudha
* Eenyummaa keessan mirkaneessuuf suuraa waraqaa eenyummaa keessanii galchaa
* Ramaddii damee hojii keessanii filadhaa
* Biyya filadhaa
* Akkaawuntii keessan mirkaneessuun maalif akka barbaachise barreessaa
* Sana booda ‘Ergi’ kan jedhu cuqaasaa.

Fuula Feesbuukiif baajii cuquliisa argachuuf namoota dhuunfaaf waraqaan heeyyama konkolaachistummaa yookin waraqaan eenyummaa gandaa gahaadha.

Fuula Feesbuukii daldalaaf immoo waraqaa ragaa hundeeffamaa, sanadoota kaffaltii garaagaraa yookin sanadoota gibiraa dhiyeessuun ni danda’ama.

Iyyata keessan bifa kanaan erga dhiyeeffatanii booda dhaabbatni ‘Facebook’ iyyata keessan gamaaggamuun murtee kenna.

Gaafiin keessan fudhatama yoo argate akkaawuntii/fuula Feesbuukii keessan irratti mallattoon mirkaneessituu halluu cuquliisa qabu ni mul’ata.

Yoo iyyannoon keessan fudhatama hin argannemmoo guyyoota 30 booda irra deebiin iyyachuu dandeessu.

Ulaagaan akkaawuntiiwwan Feesbuukiifi ‘Instagram’ mirkaneessisuuf barbaachisu walfakkaataa dha.

Miidiyaa hawaasummaa Tiwiitara (Twitter) irratti baajii mirkaneessituu (verification badge) argachuuf ramadiiwwan kunneen keessaa tokko keessatti argamuu qabna: –
* Dhaabbilee mootummaafi angawoota mootummaa
* Dhaabbilee omishaafi dhaabbilee bu’aaf hin dhaabbanne
* Gaazexeessitootafi dhaabbilee miidiyaa
* Dhaabbilee ispoortiifi isporteessitoota
* Namoota indaastrii bashannanaa keessa jiran akkasumas
* Aktiivistiifi dhiibbaa uumtota

Akkaawuntiin Tiwiitaraa tokko baajii cuquliisa argachuuf akkaawuntii sirrii (authentic), beekamaa (notable) fi kan yeroo yeroon maxxansu (active) ta’uu qaba.

Akkaawuntii sirrii (authentic): dhaabbatni ‘Twitter’ akkaawuntiin keessan baajii cuquliisaa (verification badge) akka qabaatu gochuuf jalqaba eenyummaa keessan mirkaneeffata. Eenyummaa keessan mirkaneeffachuufis marsariitii mirkanaa, waraqaa eenyummaa yookin ‘email’ fayyadamuun ni danda’ama.

Beekamaa (notable): akkaawuntiin Tiwiitaraa tokko baajii cuquliisa argachuuf nama yookin dhaabbata beekamaa walin hidhata kan qabu ta’uu qaba. Kana ammo dhaabbatni Tiwiitar dhuunfaa isaatin yookin gama dhaabbilee waliin hojjetuun mirkaneeffata.

Yeroo yeroon maxxansu (active): akkaawuntiin Tiwiitaraa tokko baajii mirkaneessituu (verification badge) argachuuf akkaataa seera dhaabbatichaatin sochii kan taasisu ta’uu qaba.

Kunis akkaawuntichi maqaafi suuraa qabaachuu, ji’oota jaha darban keessatti sochii kan taasise ta’uu akkasumas ‘email’ fi lakkoofsa bilbilaa mirkanaa’e qabaachuu qaba.

Dabalataan ji’oota jaha darban keessatti seera miidiyaa hawaasummaa Tiwiitaraa cabsuun sa’aa 12 yookin guyyoota torbaaf kan uggurame ta’uu hin qabu.

‘YouTube’ irratti akkamiin baajii mirkaneessituu argachuun danda’ama?

Toorri (Channel) ‘YouTube’ keessan ulaagaalee baajii mirkaneessituu argachuu dandeessisan yoo guuttate baajiin akka isinif kennamu iyyachuu dandeessu.

Ulaagaalee kunneen keessaa tokko immoo toorri (Channel) ‘YouTube’ keessan yoo xiqqaate hordoftoota (subscribers) 100,000 qabaachuu qaba.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::