ፈነወ ዘረባ ጽልኢትን ሓበሬታ ሓሶትን ንምክልኻልን ንምቍጽጻርን ዝወጽአ ኣዋጅ

መስከረም 09፣ 2015

ዕላማ ናይዚ ኣዋጅ ሰባት ሓሳባቶም ብናጽነት ናይ ምግላጽ መሰሎም ኽጥቀሙ ከለዉ ጎንጺ ወይ ዕግርግር ወይከዓ ንብሄር፣ ንሃይማኖት፣ ንዘርኢ፣ ንጾታ ወይ ከዓ ንጉድኣት ኣካል መሰረት ገይሩ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሰብ ወይ ከዓ ጉጅለ ጽልኢ ወይ ኣድልዎ ካብ ዘስፋሕፋሕ ዘረባ ንኽቑጠቡ ተሓሲቡ ዝወጽአ ኣዋጅ እዩ።

ዝኾነ ይኹን ሰብ ናይ ጽልኢት ዘረባ ወይ ሓበሬታ ሓሶት ብብሮድካስት፡ ብሕታም ወይ ከዓ ብማሕበራዊሚዲያታት ወይ ብኻሊእ ተመሳሳሊ ሜላታት ኣቢሉ ናይ ጽሑፍ፣ ስእሊ፣ ድምጺ ወይ ከዓ ናይ ቪድዮ ፈነወ ከምዝተኸልከለ ይገልጽ። ኣብዚ ዘሎፈነወዝብል ቃል ክትርጎም ከሎ ከዓንዘረባ ብዝኾነ ይኹን ዓይነት መገዲንብዙሕ ሰባት ንኽበጽሕ ምግባር ማለት እንትኸውን ብማሕበራዊ ሚዲያ ላይክ ምግባርን ታግ ምግባርንኣይሓውስን እዩይብል።

እቲ መቕጻዕቲ እንታይ ይመስል ?

እቲ ዝተፈጸመ ገበን ምዝርጋሕ ዘረባ ጽልኢት ወይ ሓበሬታ ሓሶት ልዕሊ 5,000 ሽሕ ተኸተልቲ ኣብ ዘለዉዎ ናይማሕበራዊ ሚዲያ ገጺ እንተኾይኑ ወይ ብኣገልግሎት ብሮድካስት ወይ ከዓ በብጊዚኡ ብዝወጽእ ሕታምእንተኾይኑ እቲ መቕጻዕቲ ክሳብ ሰለስተ ዓመት ብዝበጽሕ ቀሊል መእሰርቲን ካብ ብር 100,000 ሽሕ ዘይበልጽቅጽዓትን ካልኦት ተመሳሳሊ መቕጻዕቲታትን ዝሓዘ እዩ።

እዚ ኣዋጅ ኣብ ዝጸደቐሉ እዋን ሰባት ጥርዓኖም ኣስሚዖም ነይሮም። ናይዚ ኣዋጅ ምውጻእ ሓሳብ ብናጽነትናይምግላጽ መሰል ይዓግት ዝብሉ ስግኣታት ተራኢዮም ኢዮም። ብዙሓትውን እዚ ኣዋጅ ንዘረባ ጽልኢትንሓበሬታ ሓሶትን ዝገለጸሉ መገዲ ንጹርነት ዝጎደሎ እዩ ይብሉ።

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::