Dubartootni ulfaa hammeentaa soorataa fudhatan dachaan dabaluu qabuu?

Yeroo ulfaatti dubartootni hammeentaa soorataa fudhachuu qaban daran guddisuu akka qaban yeroo dubbatamu dhageenya.

Dubartootni ulfaa ofii isaaniif akkasumas daa’ima garaa keessatti qabataniif soorachuu akka qaban himama.

Kanaafis dubartootni yeroo ulfaatti ulfatinni qaama isaanii akka malee yeroo dabalufi ulfaatina hin malleef yeroo saaxilaman arguunis baramaadha.

Haa ta’u malee “dubartootni yeroo ulfaatti hammeentaa soorataa fudhatan dachaan dabaluu qabu” kan jedhu yaada saayinsiin deeggaramu akka hintaane ogeeyyiin fayyaa himu.

Kanaaf sababni inni tokko immoo yeroo ulfaatti soorata dachaan dabalanii fudhachuun dubartootni ulfaa ulfaatina qaamaa hin malleef akka saaxilaman taasisa.

Kun immoo saaxilamummaa dhiibbaa dhiigaa fi dhibee sukkaaraa yeroo ulfaatti mudatuu guddisa.

Kana malees carraa dubartiin ulfaa mala uumamaan dahuuf qabdu xiqqeessa.

Yeroo ulfaatti soorata dachaan dabaluun haadha qofa osoo hintaanee daa’ima dhalatu irrattillee miidhaa qabaachuu akka danda’u ogeeyyiin fayyaa himu.

Haati tokko yeroo ulfaatti ulfaatinii qaamashee akka malee yoo guddate ulfaatinni qaamaa daa’ima dhalatuus ni guddata.

Kun immoo carraan daa’imni jireenyasaa/jireenyashee keessatti dhibee onneefi furdina hin malleef saaxilamuuf qabu/du akka guddatu taasisa.

Gama biraatiin dubartootni yeroo ulfaatti ulfaatina qaamaa hin malleef saaxilaman dahumsa booda ulfaatina isaanii hir’isuun yeroo itti ulfaatus mul’ata.

Maaltu gorfama?

Dubartootni ulfaa bifa ulfaatinni isaanii akka malee hin daballeen soorata madaalawaa akka fudhatan ogeeyyiin fayyaa gorsu.

Kunis dubartootni ulfaa ji’oota sadeen jalqabaatti hammeentaa soorataa idilee fudhachaa turuun ji’oota isa booda jiran keessattimmoo guyya guyyaan hammeentaa kaalorii dabalataa 350-450 akka fudhatan gorfama.

Kana malees dubartootni ulfaa rakkoo fayyaa hammaataa kan hin qabne sochii qaamaa akka taasisanis gorfama.

Kunis dubartiin ulfaa ulfaatina qaamaa hin malleef akka hin saaxilamnefi saaxilamummaa dhiibbaa dhiigaaf qabdu akka hir’atu taasisa.

Dabalataan carraan daa’ima ulfaatina olaanaafi rakkoo hargansuu qabu/du dahuu ishee ni xiqqaata.

Yeroo ulfaatti soorata xiqqeessuunis daa’imni ulfaatina xiqqaa qabu akka dhalatu gochuu waan maluuf gorsa dubartootni ulfaa akkaataa soorannaa isaanii ilaalchisee gorsa ogeeyyii fayyaa argachuu qabu.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::