Dhimma odeeffannoowwan sobaafi burjaajii talaallii Covid-19 ilaalchisee tamsa’aa jiranii

Weerarri dhibee Covid-19 bara faranjootaa 2020 mudate ummata guutuu addunyaaf gaarii hin turre.

Sababa weerara dhibee kanaan namootni heddu lubbuu isaanii dhabaniiru, kaan ammoo guyyootafi torbeewwaniif sireewwan hospitaalotaarra ciisuuf dirqamaniiru.

Weerarri dhibee kanaa namootni hojii isaaniirraa akka hir’ifaman akkasumas sochiileen hawaasummaa akka daangeeffamanis taasiseera.

Tamsa’inni Covid-19 ammallee kan itti fufe yemmuu ta’u gama biraatiin immoo raabsifi kennaan talaallii dhibee kanaa babal’ateera.

Ragaan yeroo dhiyoo Ministeera Fayyaa Itoophiyaa akka agarsiisutti biyyattii keessatti namootni Miliyoona 2.8 ol talaallicha fudhataniiru.

Kun oduu gaarii ta’ullee talaallii dhibee Covid-19 ilaalchisee odeeffannoowwan sobaafi burjaajii gama midiyaalee hawaasummaatiin tamsa’an heddudha.

Odeeffannoowwan kunneen immoo qorannoo saayinsaawaan kan hin deeggaramnefi namootni bu’aa qabeessummaa talaallichaa akka shakkan kan taasisanidha.

Akka fakkeenyaattis talaallicha “666’, “Iluminaatii” kkf kunneen jedhan ni argamu.

Odeeffannoowwan sobaafi burjaajii kunneen lammiileen talaallicharratti shakkii akka horatanfi talaallicha akka hin fudhanne taasisuun tumsa weerara Covid-19 dhaabsisuuf taasifamu gufachiisu.

Kun immoo fayyaa lammiilee irratti miidhaa guddaa geessisa.

Kanaafis talaallii dhibee Covid-19 ilaalchisee odeeffannoowwan Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa, Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa, Inistitiyuutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaafi ogeeyyiin fayyaa laatan hordofuun barbaachisaadha.

Odeeffannoowwan sobaafi burjaajii bu’uura hin qabnerraa akka of qusatanis dhaamna.

Odeeffannoowwan birootif akkasumas odeeffannoowan akka isinif mirkaneessinu barbaaddan nubiraan gahuuf marsariitiifi toorawwan midiyaalee hawaasummaa Itoophiyaa Cheek daawwadhaa.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::