ግጉይ ሓበሬታ ኣብ ውሽጢ ክሊክቤይት (Clickbait)! 

* ሰብኣይ ንኣንበሳ ድሕሪ ምሕቛፉ ዝተፈጠረ ዘደንቕ ክስተት!

* ሂወት አሽሓት ዝቀዘፈት ድሙ ንምርኣይ ይእተዉ!

* 99% ሰባት ዘይፈልጥዎ ተኣምራዊ ብቕኣት ሓንጎል! 

ከምዚ ዓይነት ኣርእስቲ ዘለዎ ጽሑፍ ወይ ከዓ ቪድዮ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሪእኩም ትፈልጡ ትኾኑ። ምናልባትውን ሓዲሽ ነገር ንምፍላጥ ካብዘለኩም ድልየት ናብ ውሽጢ እቲ ገጽ ጠዊቕኩም አቲኹም ዝረኸብኩምዎን ኣብቲ ኣርእስቲ ዝነበረ ትሕዝቶ ከምዝፈላለ ተዓዚብኩም እንታይ ምዃኑ ከየለለኹምዎ ሓሊፍኩም ትኾኑ። ከምዚ ዓይነት ኣርእስቲ ክሊክቤይት ይባሃል። 

ክሊክቤይት (Clickbait) ማለት ናይ ሓደ ጽሑፍ (ቪድዮ) ከም ኣርእስቲ ዘገልግል ኮይኑ ኣቓልቦ ሰባት ንምስሓብን እቲ ኣርእስቲ ናብዝተዋሃቦ ገጽ ሰባት ክኸዱ ንምትብባዕ ብምትስፋው ዝጽሓፍ መጻወድያ እዩ። እቲ ኣርእስቲ ጉልበት ኣለዎ። ሰብ ከይፈለየ’ውን ንኹሉ ሰሓባይ እዩ። እቶም ዝጥቀሙሉ ከዓ ከም መጻወድያ እዮም ዝግልገሉሉ። መጻወድያ ምጥዋቕ’ዶ ንበሎ? 

ዘይልሙድ፣ ኣደናቒ፣ ወይ ከዓ ዘሰንብዱ ሓረጋት ብምጥቃም ክሊክቤይት ሃንቀውታን ህንጡይነትን ሰባት የለዓዕል። ሱቕ ኢሉ ክሓልፍ ዝነበረ ሰብ’ውን ናብቲ ገጽ ህሩግ ኢሉ ይኣቱ። ሹዑ እቲ መጻወዲ ሰሪሑ ማለት’ዩ። እቲ ዝገርም ነገር መጻወዲ ከምዝኾነ ዝፈልጡ ሰባት ከይተረፈ ብክሊክቤይት ይፍተኑ እዮም። 

ንምንታይ እዩ ግን ክሊክቤይት ውፅኢታዊ ክኸውን ዝኻኣለ ዝብል ሕቶ ንብዙሓት ከመራምር ጸኒሑ እዩ። “ብዋናነት ስምዒት ሰብ አብ መዓልታዊ ከይዲ ውሳነኡ ዓብዪ ግደ ስለዘለዎ እዩ” ይብል ኣብ ኣሜሪካ ናይ ማርኬቲንግ ፕሮፌሰር ዝኾነ ጆና በርገር። “ናይ ስምዒት ምልዕዓል ወይ ከዓ እቲ ምልዕዓል ክንደየናይ ንኣካላዊ ምላሽ ይመርሕ ዝብል እዩ ንምጥዋቕ ዝደፍእ ዋና ንጥረ ነገር” ብምባል ይውስኽ ፕሮፌሰር ጆና። 

ብክሊክቤይት መጽናዕቲ ዝገበረ እቲ ምሁር ከምዝብሎ ኣብቲ ኣርእስቲ ዝተገለጸ ጉዳይን ኣካል እቲ ትሕዝቶን መብዛሕትኡ እዋን ኣፈላላይ ይህልዎም እዩ፦ እቲ ኣርእስቲ ወይ ተጋኒኑ’ሎ፣ ወይ ከዓ ግጉይ ሓበሬታ ሒዙ’ሎ። 

ግጉይ ሓበሬታ ንምፍናው ክሊክቤይት ከም ሓጋዚ ኮይኑ ዘገልግል እንትኾን ኣርእስቲ ጥራሕ ብምንባብ ናይ ምድምዳም ልምዲ ንዘለዎም ሰባት ከዓ ናይ መረዳእታ ሕሶት ዋና ምንጪ ኮይኑ የገልግል’ዩ። 

መረዳእታ ሕሶት ንሓዋሩ ኣብ ምጥፋእ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ፣ ናይ ክሊክቤይት ኣርእስቲ ንዘለዎም ትሕዝቶታት ምእላይ’ውን ዝሓውስ ክኸውን ይግባእ።

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::