ኣብ  ማሕበራዊ ሚዲያ ዝዝርጋሕ ዘረባ ጽልኢት ዘስዕቦ ጉድኣት ንምንካይ ብውልቅና እንታይ ክንገብር ንኽእል?  

ዘረባ ጽልኢት ኣብ ሞንጎ ማሕበረሰባት ጥርጣረ፣ ግርጭት ከምኡ’ውን ኲናት ሕድሕድን ከምዝፈጥር ዝከሓድ ኣይኰነን። ናይ ማሕበራዊ ሚዲያ መራኸቢታት ከዓ ንዘረባ ጽልኢት ጥጡሕ መድረኽ ከምዝኾኑ ብዙሓት ይዛረቡ እዮም። ኣብ መዓልታዊ ናይ ማሕበራዊ ሚዲያ ርክብና እውን ነዚ ኽንርእዮ ንኽእል እና። 

እንተዀነ ግን ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ርክብና ነዞም ዝስዕቡ ኣወንታዊ ስጕምትታት እንተወሲድና ዘረባ ጽልኢት ንዘምጽኦም ኣሉታዊ ሳዕቤናት ኣዚና ክንንክዮም ንኽእል ኢና። 

ምቑጣብ፡

ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ኣካውንትና ብሔር፣ ዘርኢ፣ ሃይማኖት፣ ጾታ፣ ጉድኣት ኣካል መሰረት ጌሩ ንኣድልዎ ወይ ንጥቕዓት ዘለዓዕል ዘረባ ጽልኢት ካብ ምክፋል ብምርሓቕ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ኽንገብር ንኽእል ኢና ። ብተመሳሳሊ ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ፕላትፎርም ዘረባ ጽልኢት ከጋጥም ከሎ ‘ላይክ’፣ ‘ሼር’ ወይ ከዓ ነቲ ዘረባ ዘተባብዕ ርኢቶ ምሃብ ኣየድልይን። 

ምቅዋም፡

ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ዘረባ ጽልኢት ኽንርኢ ኸለና ስቕ ምባል ነቲ ተግባር ከም ምትብባዕ ክቑጸር ይኽእል እዩ። የግዳስ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ክንርኢ ከለና ብምቅዋምን ብምቅላዕን ኣወንታዊ ኣበርክቶ ኽንገብር ንኽእል ኢና። እቲ እንህቦ ምላሽ ኣብ ሓቅን ፍልጠትን ዝተመርኰሰ ኮይኑ ስምዒትና ጽልዋ ዘየሕደረሉ ክኸውን ይግባእ። 

ምድጋፍ፡

በቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ኣካውንትና ተጠቒምና ግዳይ ዘረባ ጽልኢት ዝኾኑ ማሕበረሰባትን ውልቀ ሰባትን ምድጋፍን ምሕጋዝን ብቐሊሉ ኽንገብሮ እንኽእል ኣወንታዊ ኣበርክቶ እዩ። እዚ ከዓ ናይ ዘረባ ጽልኢት ዕንክሊል ንምቁራጽ ዝሕግዘና ኮይኑ ኣብ ጐኒ እቶም ጽልኢት ተዛረብቲ ከም ዘይንኸውን እውን ከነርኢ ንኽእል ኢና። 

ሪፖርት ምግባር፡

መብዛሕትኦም ኣቕረብቲ ኣገልግሎት ማሕበራዊ ሚዲያ ብፖሊሲታቶም ንዘረባ ጽልኢት ይኽልክሉ እዮም። ከምዚ ዓይነት ዘረባ እውን ሪፖርት ዝግበረሉ ቐሊል ኣገባብ ኣለዎ እዩ። ዘረባ ጽልኢት ኽንርኢ ኸለና እቶም ናይቲ ዘረባ ተጣበቕቲ ኣብቲ መድረኽ ቦታ ኸም ዘይህልዎም ከምኡውን ዘለዎም ጽልዋ ክንኪ ክንገብር ንኽእል ኢና። 

ምስታፍ፡

ምዝርጋሕ ዘረባ ጽልኢት ንምቍጽጻር ንጡፋት ዝዀኑ ናይ ማሕበራዊ ሚዲያ ጕጅለታት (social media groups) ብምምስራት ወይ ከዓ ኣባል ብምዃን ብዛዕባ እቲ ተግባር ናይ ምንቕቓሕ ስራሕ ብምስራሕ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ኽንገብር ንኽእል ኢና ። ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ጕጅለታት ማሕበራዊ ሚዲያ ምምስራት ወይ ከዓ ኣባል ምዃን በቲ ዘረባ ጽልኢት ብቐሊሉ ዘይምብርከኽ ማሕበረሰብ ንኽፍጠር ይሕግዝ ኢዩ። 

ኣወንታዊ ኣበርክቶና ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ዝዝርጋሕ ዘረባ ጽልኢት ክቐንስ ምግባር ይኽእል እዩ!

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::