‘Truth Social’ miidiyaan hawaasaa haaraan Doonaald Traamp ittiin gadi bahan maali?

Miidiyaan hawaasaa Doonaald Tiraamp ‘Truth Social’ torbee darbe tajaajila kennuu eegaleera.

Pirezidaantii Ameerikaa kan turan Tiraamp, waggaa tokko dura ture miidiyaalee hawaasaa isaan gurguddoo Twiitara, Inistaagraam, Feesbuukiifii Yuutuubii irraa kan ari’aman.
Ergasii Tiraamp, miidiyaa hawaasaa haaraa akka kalaqan dubbataa turaniiru.

Prezidaantiin duraanii Ameerikaa kun namoota Amajjii 06/2021 gamoo mana maree bakka bu’oota ummataa Ameerikaa /Kaapitol/ keessa seenun hookkara uuman “gootota” jechuun jajanii turan.

Sababa kanaanis Tiraamp guddaa qeeqamanii turan.

Miidiyaaleen hawaasaa isaan gurguddoon afran immoo Tiraamp “ergaa hookkara kakkaasu maxxansaniiru” jechuun qoqqoban.

Doonaald Tiraamp gama isaaniitin tarkaanfichi mirga yaada ofii ibsachuu kan sarbufii isaan callisiisuuf kan fudhatame ta’uu himuun morman.

Kanaafis miidiyaan hawaasaa isaanii inni haaraan “abbaa irrummaa dhaabbilee tekinoloojii gurguddaa” kan hambisu akka ta’es dubbatan.

Haaluma Kanaan mosaajiin ‘Truth Social’ kuusaa moosaajii ‘App Store’ irratti dhiyaachuun tajaajilasaa jalqabaa namoota biyya Ameerikaa jiran muraasaaf kennuu eegale.

Haa ta’u malee namootni heddu akkaawuntii saaqqachuufii miidiyaa hawaasummaa kanatti fayyadamuuf rakkachaa turan.

Miidiyaan hawaasummaa ‘Truth Social’ ergaa “lakkoofsi namoota galmaa’anii guddaa ta’uu isaatin dabaree akka eeggatan taasifneerra” jedhu namootaaf ergaa akka tures himameera.

‘Truth Social’ miidiyaa hawaasaa Tiwiitara walin walfakkeenya guddaa akka qabus himamaa jira.

Gama biraatiin dhaabbileen miidiyaa hawaasaa gurguddoon biyyoota garagaraa keessatti yeroo ugguraman ni mul’ata.

Fakkeenyaaf Chaayinaan bara faranjootaa 2009 eegalee Feesbuukiifii Tiwiitara uggurtee jirti.

Kana malees Whatsapp fi Instagram biyyattii keessatti kan hin hojjenne yemmuu ta’u mosaajiin ergaawwan waliif dabarsuuf gargaaru WeChat bal’inaan tajaajilarra oola.

Mootummaan Itoophiyaas miidiyaalee hawaasummaa akka Feesbuukii qeeqaa kan ture yemmuu ta’u miidiyaa hawaasaa Feesbuukii, Tiwiitara fi Whatsaappii morkatu hojjechuuf akka ta’e Ejansiin Nageenya Neetworkii Odeeffannoo /INSA/ beeksisuunsaa ni yaadatama.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::