‘Suuraan dizaayinii misooma Haroo Soorgaati jedhamee qoodamaa jiru sirrii miti’ Yunivarsiitii Wallaggaa

Guyyoota muraasa darbaniif “dizaayinii pirojektii misooma Haroo Soorgaati” jedhamuun suuraan gamoo naannoo magariisaa ofkeessaa qabu namoota heddun qoodamaa jira. 

Abbaa pirojektichaa kan ta’e Yunivarsiitiin Wallaggaa misooma Haroo Soorgaaf beenyaan lafaa kaffalamee hojiin laficha daangeessuus hojjetamuusaa beeksiseera. 

Haa ta’u malee suuraan dizaayiniidha jedhamuun miidiyaalee hawaasaa irratti qoodamaa jiru dizaayinii dhugaa pirojektichaa akka hin taane Dayrektarri Korporeet Komunikeeshinii yunivarsiitichaa Dr. Eebbisaa Dhaabaa Itoophiyaa Cheekitti himaniiru.

Yunivarsiitichi ammatti dizaayiniiwwan garagaraa qopheessaa akka jiru kan himan daayrektarichi, “kan keenya dizaayiniin filannoodhaaf dhiyaatu baay’eetu qophaa’a. Kan irratti murtaa’u jechuudha” jedhaniiru.

“Maal ofkeessatti qabachuu akka qabu, kamtu fudhatamuu qaba, kamtu itti dabalama, kamtu irraa hir’ata kan jedhu dizaayiniin qophaa’aa jira” jechuunis himan. 

Suuricha namootni dhuunfaa isaaniitin fayyadamaa jiraachuus Dr. Eebbisaan Itoophiyaa Cheekitti himaniiru. 

Sakatta’iinsa Itoophiyaa Cheek suuricharratti taasiseenis suurichi suuraa gamoo biyya Ameerikaa ‘Beverly Hills’ keessatti argamu ta’uu mirkaneeffateera. 

Gama biraatiin pirojektiin misooma Haroo Soorgaa bu’uraalee misoomaa ijoo Yunivarsiitiin Wallaggaa waggoota itti aanan keessatti hojjechuuf karoorfate keessaa isa tokkodha. 

Pirojektiin kun iddoo barnootaa, qo’annoo fi kalaqaa akka ta’u abdatameera. 

Iddoo turtii keessummootaa (guest house), hoteelotafii loojiiwwan, iddoo horsiisa qurxummiifii iddoo kunuunsa biqilootaa dabalatee bu’uraalee misoomaa garagaraa ofkeessatti kan qabaatu akka ta’es himameera.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::