Odeeffannoon ‘sagantaa carraa hanga birrii Miliyoona 20 argamsiisu’ jechuun naanna’aa jiru soba ta’uu Bulchiinsi Lotorii Biyyaalessaa beeksise

Tibba kana odeeffannoon Bulchiinsi Lotorii “sagantaa carraa badhaasa hanga birrii Miliyoona 20 gahu qopheessera” jedhu midiyaalee hawaasummaa akka Feesbuukiifi Telegiraama irratti nanna’aa jira.

Maxxansawwan kun badhaasichi ayyaana Masqalaa sababeeffachuun kan qophaa’efi hanga Fulbaana 20, 2014 qofa kan turu ta’uu himu.

Badhaasawwan qophaa’an keessaa inni tokkoffaanis namoota 350 tokkon tokkoon isaanii birrii Kuma 200 kan badhaasu ta’uus maxxansawwan Feesbuukiifi Telegiraama irra naanna’an kunneen himu.

Maxxansawwan kunneen dubbistootni carraa kana keessa seenuuf geessituu Telegiraamaa ‘ብሄራዊ ሎተሪ’ jedhu keessa seenuufi geessituu kanas namoota 50f akka ergan ajaju.

Itoophiyaa Cheek dhugummaa odeeffannoo kanaa mirkaneeffachuuf Bulchiinsa Lotorii Biyyaalessaatti dursaa garee Kennaa Heeyyamaafi To’annoo kan ta’an Obbo Gazzaahany Yilmaa haasofsiisee jira.

Isaanis odeeffannoon kun odeeffannoon kun odeeffannoo sobaafi burjaajii Bulchiinsi Lotorii Biyyaalessaa hin beekne ta’uu himaniiru.

“Kuni sobadha. Odeeffannoo dogongoraati. Hawaasni dhimmicha osoo hin qulqulleeffatiin osoo hirmaachuu baateefi qooduu dhiisee” jechuunis dhaaman.

Bulchiinsi Lotorii Biyyaalessaa dhimma kana hordofaa jiraachuu kan himan Obbo Gazzaahany Yilmaa odeeffannoowwan burjaajii “badhaasni ni kennama” jechuun tamsa’an maqaa Bulchiinsa Lotorii Biyyaalessaa qofaan osoo hintaanee maqaa baankiiwwan garaagaraafi dhaabbilee birootiin tamsa’aa turuu himaniiru.

Odeeffannoowwan birootif akkasumas odeeffannoowan akka isinif mirkaneessinu barbaaddan nubiraan gahuuf marsariitiifi toorawwan midiyaalee hawaasummaa Itoophiyaa Cheek daawwadhaa.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::