Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa Feesbuukii fayyadamuu?

Fuulawwan Feesbuukii maqaa Obbo Abbaa Duulaa Gammadaatiin banaman heddu odeeffannoowwan garaagaraa maxxansaa jiraachuu hubanneera.

Hordoftootni keenyas waa’ee dhugummaa fuulawwan Feesbuukii kunneenii odeeffannoo mirkanaa akka isin biraan geenyu nugaafachaa turtan.

Fuulawwan maqaa Obbo Abbaa Duulaa Gammadaatiin banaman keessaa kan hordoftoota kumaan lakka’aman qaban ni argamu.

Akkaawuntiiwwan kunneen gariin dhiyeenya kan banaman yemmuu ta’u erga banamanii waggoota shanii ol kan lakkoofsisanis jiru.

Akkaawuntiiwwan Feesbuukii malee akkaawuntiiwwan Tiwiitaraa maqaa Obbo Abbaa Duulaa Gammadaatiin banamanis ni jiru.

Waa’ee akkaawuntiiwwan Feesbuukiifi Tiwiitaraa maqaa isaaniitin banaman kunneen ilaalchisee Itoophiyaa Cheek Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa haasofsiiseera.

Obbo Abbaa Duulaan akkaawuntii Feesbuukiis ta’e kan Tiwiitaraa gonkumaa akka hin qabne Itoophiyaa Cheekitti himaniiru.

“Miidiyaa hawaasummaa hoomaayyuu hin fayyadamu. Fayyadamuus hin barbaadu. Warra barreessanis hin ilaalu” jechuun dubbatan.

Gama biraatin sakatta’iinsa Itoophiyaa Cheek akkaawuntiiwwan maqaa nama siyaasaa kanaan banaman irratti taasiseen kunneen odeeffannoowwan sobaa maxxansan akka jiran mirkaneeffateera.

Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaafi Af Yaa’ii Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataa Itoophiyaa dabalatee sadarkaalee hooggansaa garaagaraatti hojjechaa turunsaanii ni yaadatama.

Odeeffannoowwan birootif akkasumas odeeffannoowan akka isinif mirkaneessinu barbaaddan nubiraan gahuuf marsariitiifi toorawwan midiyaalee hawaasummaa Itoophiyaa Cheek daawwadhaa.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::