Filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa fi odeeffannoowwan sobaa! 

Filannoo biyyaalessaa 6ffaa har’a Waxabajjii 14, 2013 adeemsifamaa jirun walqabatee odeeffannoowwan heddu gama midiyaalee idileefi midiyaalee hawaasummaatin tamsa’aa jiru. 

Oduuwwan sirriifi madaalawaa ta’an hawaasni waa’ee filannichaa odeeffannoo dhugaa ta’e akka argatufi hubannoo sirrii akka qabaatu gargaaru. 

Gama biraatin immoo odeeffannoowwan sobaa kallattii garaagaraan tamsa’an hawaasni filannicharraa amantaa akka hin qabaanne taasisuun dabalataan ijaarsa sirna dimokiraasii irratti dhiibbaa kan qabudha. 

Kana males odeeffannoowwan sobaa tamsa’an paartilee siyaasaa, boordii filannoo, hawaasafi mootummaa gidduutti walamantaan akka dhabamu taasisu. 

Dhiibbaa odeeffannoowwan sobaa filannicharratti qaban hir’isuuf Boordii Filannoo dabalatee qaamoleen mootummaa, midiyaalen, waldaalen siiviilii, dhaabbileen midiyaalee hawaasaa hogganan fi hawaasni bal’aan gahesaanii bahachuu qabu. 

Boordiin Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaa taateewwan waqtii filannoo fi filannoon booda jiran irratti maloota garaagaraatti fayyadamuun odeeffannoowwan waqtaawaa ta’an ummata bira akka gahan taasisuu qaba. 

Midiyaalen immoo naamusa gaazexeessummaa sadarkaa olaanaan hojiirra oolchun odeeffannoo sirriifi madaalawaa ta’e gabaasuu qabu. 

Fayyadamtootni midiyaalee hawaasummaa garaagaraas odeeffannoo maddoota amanamoo ta’an biraa argachuufi odeeffannoowwan dhugummaan isaanii shakkisiisoo ta’an qoodurraa ofqusachuun tumsuu qabu.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::