Odeeffannoo sobaa maqaa Atileet Siifan Hasaniin qoodamaa jiru!

Waraabbiin iskiriinii (screenshot) fuula Feesbuukii maqaa Sifan Hasan jedhurratti maxxanfame baay’inaan qoodamaa jira.

Fuulli kun maqaafii suuraa Atileet Siifan fayyadamuun kan baname yemmuu ta’u odeeffannichi guyyoota lama dura maxxanfame.

Maxxansi kun odeeffannoowwan “biyya ofii ganuun aarsaa nama kaffalchiisa. Biyyakoof guyyaan fiigu fagoo miti” jedhanfii kunneen biroo of keessaa qaba.

Fayyadamtootni Feesbuukii heddus odeeffannicha qoodaa akka jiran hubanneerra.

Akka fakkeenyaatti fuulli Feesbuukii hordoftoota Kuma 281 ol qabu fi “Finfinnee Free Post’ jedhamu odeeffannicha guyyoota lama dura qoodera.

Maxxansa fuula Feesbuukii kanas namootni 200tti siiqan deebisanii qoodaniiru (share).

Haa ta’u malee Atileet Siifan Hasan fuulli Feesbuukii maqaa isheetin baname kun kan ishee akka hintaane Itoophiyaa Cheekitti himteerti.

Odeeffannoon fuulicharratti maxxanfames soba ta’uu mirkaneessiteerti.

Akkaawuntiiwwan fi fuulawwan miidiyaalee hawaasaa fakkeeffamanii banaman odeeffannoo sobaafii dogongoraaf akka nun saaxilleef ofeggannoo yaa taasifnu.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::