Burjaajessitoota irraa of yaa eegnu!

Tibbana maxxansawwan Feesbuukii gochaaleen goyyomsuu ittiin raawwatamaa jiran baay’inaan argaa jira.  

Kunis burjaajessitootni “Itiyoo Telekoom kaardii dachaa lamaan guutuu eegaleera” jechuun namootni kaardii bitan bilbila ofiirratti osoo hintaanee bilbila burjaajessitootaa irratti akka guutan gochaa jiru. 

Fakkeenyaaf maxxansi garee Feesbuukii ‘SAGALEE JIREENYA’ jedhu irratti maxxanfame Itiyoo Telekoom bu’aa buufate sababeeffachuun Caamsaa 22-30 bara 2014tti maamiltootasaaf kennaa qopheessuu isaa hima.  

Haaluma kanaan namootni kaardii abbaa birrii 25 yemmuu guutan birrii 50.23 akka ta’uuf

kaardii abbaa birrii 100 yoo guutan immoo birrii 200.98 akka ta’uuf hima. 

Haa ta’u malee kaardiin guutamu lakkoofsa nama guutuurratti osoo hintaane lakkoofsa nama biraa irratti akka guutamutti burjaajessitootni barreessu. 

Akkaataa kanaan kaardiin namootni ofiif bitatan gara bilbila burjaajessitootaa akka galu taasifama. 

Lakkoofsawwan gochaan burjaajii kun ittiin raawwatamaa jiru keessaa muraasni immoo 0903980056, 0972393490, 0961181830 fi 0949962233 dha. 

Gama biraatin immoo fayyadamtootni Feesbuukii beekaas ta’e osoo hin beekin maxxansawwan burjaajessitootni namoota ittiin goyyomsuuf maxxansan (‘post’ godhan) wayita qoodan (‘share’ tolchan) argaa jirra.  

Kunis maxxansi burjaajessitootaa namoota baay’ee bira gahuun namootni heddu gochaa goyyomsuu kanaaf akka saaxilaman taasisa. 

Kanaafis gochaa burjaajii akkanaaf akka hin saaxilameef of eeggannoo gochuun dabalataan maxxansaalee burjaajii fi dhugummaan isaanii hin mirkanoofne qoodurraa of yaa qusannu kan jedhu dhaamsa keenya.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::