Akkaawuntii Tiwiitaraa sobaa maqaa Ministira Magaalaafi Misooma Bu’uuraa Aadde Caaltuu Saaniitin baname!

Yeroo ammaatti maqaafi suuraa namoota bebbeekamoo, namoota siyaasaa, miidiyaalee akkasumas dhaabbilee fayyadamuun akkaawuntiiwwan, fuulawwanfi chaanaaliiwwan miidiyaalee hawaasummaa banuun baay’achaa dhufeera.

Kaayyoon ijoo gochaa kanaas maqaa namootafi dhaabbilee kunneenin odeefannoowwan sobaa dabalatee barreeffamoota, suuraaleefi viidiyoowwan tamsaasuu/qooduu dha.

Haa ta’u malee gochaan kun dhaabbilee miidiyaalee hawaasummaatiinis ta’e hawaasa biratti fudhatama kan hin qabnedha.

Itoophiyaa Cheekis odeeffannoowwan yeroo yeroon dhiyeessuun cinatti akkaawuntiifi fuulawwan miidiyaalee hawaasummaa sobaa saaxiluu itti fufa.

Haaluma kanaan Itoophiyaa Cheek akkaawuntii Tiwiitaraa sobaa maaqaafi suuraa Ministira Magaalaafi Misooma Bu’uuraa Aadde Caaltuu Saanii fayyadamuun baname akka bartan barbaada.

Akkaawuntiin sobaa kun ji’oota afur dura kan baname yemmuu ta’u yeroo ammaatti hordoftoota 4,000 ol qaba.

Kana malees akkaawuntii kanarratti barreeffamootni miira namaa tuqan waan barreeffamaniif lakkoofsi namoota yaadawwan akkaawunticharratti barreeffamaniif dubdeebii (Comment, Share, Retweet) kennan olaanaadha.

Haa ta’u malee akkaawuntiin Tiwiitaraa Aadde Caaltuu Saanii inni sirriin guyyoota muraasa dura kan banamefi yeroo ammaatti naannoo hordoftoota 600 kan qabudha (https://twitter.com/chaltuofficial…).

Akkaawuntiiwwanfi fuulawwan miidiyaalee hawaasummaa sirrii hordofuun odeeffannoowwan sobaafi dogongoraa irraa of yaa eegnu.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::