Talaalliin dhibee Covid-19 hormaata namootaa miidhaa?

Odeeffannoowwan sobaa talaallii dhibee Covid-19 walin walqabatee tamsa’an namootni odeeffannoo dhuga qabeesarratti hundaa’anii murtee sirrii akka hin murteessine taasisaa jiraachuu Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa /WHO/ hima.

Odeeffannoowwan hin mirkanoofnefii talaallii dhibee Covid-19 ilaalchisee tamsa’an keessaa inni tokko “talaallichi dandeettii hormaataa /fertility/ namootaa irratti rakkoo fida” kan jedhudha.

Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa odeeffannoon kun jette jettee dhugummaansaa saayinsiin hin mirkanoofne /myth/ ta’uu hima.

Saayintistiin mummee dhaabbatichaa Dr. Somiyaa Sawaaminaataan, “karaan talaalliiwwan /Covid-19/ hormaata /fertility/ itti miidhan gonkumaa hinjiru” jedhu.

Dabalataan haalli qabatamaan talaalliin dhibee Covid-19 hojimaata qaama hormaataa dhiiroliis ta’e dubartootaa keessa itti seenu akka hinjires himu.

Gama biraatiin ulfa ta’uufii daa’ima godhachuun taatee jireenya dhala namaa keessatti iddoo guddaa qabudha.

Kanaafis dubartootni ulfaafii kunneen daa’ima godhachuuf karoora qaban shakkii talaallii dhibee Covid-19 irraa qaban yeroo dubbatan dhagahama.

Namootni odeeffannoowwan hin mirkanoofne tamsaasan tokko tokkos dubartootni ulfaa akkasumas kunneen daa’ima godhachuuf karoora qaban talaallicha akka hin fudhanne yeroo gorsan mul’ata.

Haa ta’u malee Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa carraan dubartootni ulfaa dhibee Covid-19 cimaa /severe/ saaxilamuuf qaban olaanaa akka ta’e hima.

Dabalataan carraan daa’imman yeroon dhalachusaanii osoo hin gahin dhalatan dahuu isaaniis olaanaa akka ta’es ragaaleen dhaabbatichaa agarsiisu.

Kanaafis dubartootni ulfaa iddoo tamsa’inni dhibee Covid-19 itti jiru jiraatan talaallicha akka fudhatan WHO gorsa.

Kunneen daa’ima godhachuuf karoora qabanis talaallii dhibee Covid-19 fudhachuu akka qaban kan himu Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa, “dursanii talaalamuun mala haadholiin ofis ta’e daa’imasaanii Covid irraa ittiin ittisanidha” jedha.

Haadholiin daa’ima godhatanfii harma hoosisan akkasumas dubartootni marsaa laguurratti argamanis talaallicha fudhachuu akka danda’an WHO hima.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::