Haguugduu afaaniifi funyaanii (maaskii) godhattanii sochii jabeenya qaamaa hojjechuun rakkoo akkamii fida?

Weerara dhibee COVID-19 hordofee itti fayyadamni haguugduu afaaniifi funyaanii (maaskii) daran dabaleera.

Fageenya qaamaa eeggachuun dabalataan haguugduu afaaniifi funyaanii godhadhuun maloota dhibee COVID-19 itti ittifnu keessaati.

Haa ta’u malee Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa (WHO) namootni wayita sochii jabeenya qaamaa hojjetan haguugduu afaaniifi funyaanii akka hin godhanne gorsa.

Sababi isaammoo haguugduun afaaniifi funyaanii dandeettii harganuu keenya waan xiqqeessufi.

Kana malees maaskii godhatanii sochii jabeenya qaamaa hojjechuun haguugduun afaaniifi funyaanii dafqaan dafee akka jiidhufi harganuun akka nu rakkisu taasisa.

Dabalataanqlubbu qabeeyyiin xixxiqqoo (microorganisms) akka guddatanis taasisa.

Kanaafuu wayita sochii jabeenya qaamaa hojjennu haguugduu afaaniifi funyaanii keenya baafannee namoota biroorraa fageenya keenya eeggachuun ta’uu qaba.

Odeeffannoowwan birootif akkasumas odeeffannoowan akka isinif mirkaneessinu barbaaddan nubiraan gahuuf marsariitiifi toorawwan midiyaalee hawaasummaa Itoophiyaa Cheek daawwadhaa.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::