Dhibeen Covid-19 wayita bishaan daaknutti bishaan keessaan namaa namatti akka hin dabarre beektuu?

Gaafiiwwan ijoo daddarbuu dhibee Covid-19 ilaalchisee ka’an keessaa inni tokko ‘dhibichi wayita bishaan daaknutti bishaan keessa darbuun namaa namatti daddarbuu danda’aa?’ kan jedhu dha. 

Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa /WHO/ akka himutti dhibeen Covid-19 wayita namootni bishaan daakanitti bishaan keessa deemuun namaa namatti hin darbu. 

Haa ta’u malee iddoo bishaan daaknutti nama dhibee Covid-19 qabu waliin tuttuqqii yoo qabaanne akkasumas fageenya keenya yoo hin eegganne nutti darbuu danda’a. 

Kanaafuu wayita bishaan daaknutti namoota biroorraa yoo xiqqaate fageenya meetira tokkoo qabaachuu qabna. 

Bishaanicha keessaa yeroo baanuus fageenya keenya eeggachuu akkasumas haguuggii afaaniifi funyaanii (maaskii) godhachuu qabna. 

Dabalataan harka keenya irra deddeebiin dhiqachuufi wayita qufaanufi haxxiiffannutti afaanfi funyaan keenya huccuun, sooftiin yookiin ciqilee keenyaan haguuguunis barbaachisaadha. 

 

Odeeffannoowwan birootif akkasumas odeeffannoowan akka isinif mirkaneessinu barbaaddan nubiraan gahuuf marsariitiifi toorawwan midiyaalee hawaasummaa Itoophiyaa Cheek daawwadhaa. 

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::