Arjooma dhiigaafi dhibee COVID-19!

Weerara dhibee COVID-19 hordofee biyyaalee garagaraa keessatti lakkoofsi namoota dhiiga arjoomanii gadi bu’uu Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa /WHO/ himaa ture.

Yeroo weerara dhibee COVID-19 kanatti dhiiga arjoomuun “dhibichaaf nu saaxiluu” danda’a kan jedhu immoo sodaa namootni tokko tokko yeroo kaasan dhagahamudha.

Xiqqaachuun dhiyeessii dhiigaa immoo lubbuu namoota heddu balaaf kan saaxiludha.

Kanaafis Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa namootni ulaagaalee arjooma dhiigaa guutan dhiiga akka arjoomaniif akkasumas dhaabbileen dhiiga arjoomamu walitti qabanis hojii isaanii akka cimsan gorsaa tureera.

Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa akka jedhutti namootni fageenya isaanii hanga eeganitti, maaskii hanga godhatanfi qulqullina isaanii hanga eeganitti dhiiga arjoomuun mataa isaatiin dhibee COVID-19f kan hin saaxille ta’uu hima.

Kanaaf namootni dhiiga arjoomuuf ulaagaalee guutan yeroo weerara dhibee COVID-19 kanatti dhiiga arjoomuu ni danda’u jechuudha.

Gama biraatiin immoo namootni dhibee COVID-19n qabaman dhiiga arjoomuun dura dhibichaan qabamuun isaanii erga baramee booda yoo xiqqaate guyyoota 14 turuu akka qaban dhaabbatichi hima.

Kana malees hanga mallattooleen dhibichaa badanittifi eeguu akka qabanis Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa gorsa.

Akka Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa jedhutti dhibeen COVID-19 dhiigaan daddarbuu isaatiif ragaan yookin wanti mirkanaa’e hin jiru.

Odeeffannoowwan birootif akkasumas odeeffannoowan akka isinif mirkaneessinu barbaaddan nubiraan gahuuf marsariitiifi toorawwan midiyaalee hawaasummaa Itoophiyaa Cheek daawwadhaa.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::