Akeekkachiisa suuraa sobaa!

Suuraan barsiisaafi barattootni daree barnootaa keessatti meeshaa waraanaa qabatanii agarsiisu kun Feesbuukii irratti bal’inaan qoodamaa jira. 

Namootni tokko tokko suuricha akka qoosaatti yemmuu maxxansan tokko tokko immoo akka waan dhugaa ta’etti barreessaafi qoodaa jiru. 

Fakkeenyaaf namni maqaa ‘Teferi Nigussie Tafa’ (https://www.facebook.com/TeferiNigussieTafa ) jedhuun Feesbuukii fayyadamu akka waan suurichi dhugaa ta’etti sirna barnootaa biyyattii qeequun barreesse.

Haa ta’u malee suuraan kun daree barnootaa Yunivarsiitii Dabra Maarqos keessatti kan kaafame osoo hintaanee suuraawwan sadi walitti fiduun ‘photoshop’ kan hojjetamedha. 

Barsiisaan suuricha irratti mul’atanis Ministira Barnootaa Itoophiyaa kan ta’an Dr. Injinar Getaahun Makuriyaati. 

Suurichis ji’oota muraasa dura duula “anis nan barsiisa” jedhuun ministirichi magaala Finfinnee keessatti barattoota kutaa 12ffaa yeroo barsiisan kan kaafamedha. 

Suuraan inni biraan immoo suuraa balbala mooraa Yunivarsiitii Dabra Maarqos kan kanaan dura yunivarsiitichifi miidiyaaleen garaagaraa maxxansaa turanidha. 

Gama biraatin Yunivarsiitiin Dabra Maarqos dhiyeenya kana hojjettootnisaa leenjii loltummaa bu’uraa fudhachaa jiraachuu himuunsaa ni yaadatama.

Odeeffannoowwan birootif akkasumas odeeffannoowan akka isinif mirkaneessinu barbaaddan nubiraan gahuuf marsariitiifi toorawwan midiyaalee hawaasummaa Itoophiyaa Cheek daawwadhaa. 

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::