Odeeffannoon “Komishiniin Gamtaa Afriikaa waajjirasaa yeroof gara iddoo biraatti jijjiirufi” jechuun miidiyaalee hawaasummaarratti naanna’aa jiru “soba” jedhame. 

Odeeffannoon ‘Komishiniin Gamtaa Afriikaa waajjirasaafi hojjettootasaa Itoophiyaa jiran yeroof gara biyya biraatti geeddaruufi’ jedhu miidiyaalee hawaasummaarratti naanna’aa tureera. 

Fuulawwan miidiyaalee hawaasummaa odeeffannoo kana maxxansanis maddi isaanii xalayaa keessoo dura taa’aan komishinichaa Muusa Faakii Mahamat hojjettoota komishinichaaf qoodan ta’uu himu.  

Haa ta’u malee ibsa Komishiniin Gamtaa Afriikaa baaseen odeeffannoon kun soba ta’uu himeera. 

Dubbi himaan dura taa’aa komishinichaa Ebba Kaloondoo, “odeeffannichi sobafi bu’uura dhugummaa kan hinqabnedha” jedhaniiru. 

Odeeffannoowwan birootif akkasumas odeeffannoowan akka isinif mirkaneessinu barbaaddan nubiraan gahuuf marsariitiifi toorawwan midiyaalee hawaasummaa Itoophiyaa Cheek daawwadhaa. 

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::