Kopheen dhibee Covid-19 ni daddabarsaa?

Odeeffannoowwan sobaa dhibee Covid-19 ilaalchisee tamsa’an lubbuu namootaa balaarra buusaa jiraachuu Dhaabbatni Fayyaa Adunyaa /WHO/ himaa ture.

Kanaafis dhaabbatichi namootni odeeffannoowwan dhibee Covid-19 ilaalchisee dhagahan yookiin dubbisan odeeffannoo maddoota amanamoo walin walbira qabanii akka ilaalan gorsaa tureera.

Dhimmi dhibee kanaan walqabatee hawaasa keessatti gaafii ta’ee turefi ammallee baay’inaan yeroo haasa’amu hin dhagahamne immoo gaafii ‘kopheen dhibee Covid-19 ni daddabarsaa?’ jedhudha.

Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa akka jedhutti carraan dhibeen Covid-19 gama kopheetiin daddarbuufi namoota miidhuuf qabu baay’ee gadi-aanaadha.

Haa ta’u malee manneen daa’imman keessa jiraatanfi lafarra foqoquun itti taphatanitti namootni kophee godhatanii seenuufi deemuu irraa akka of qusatan dhaabbatichi gorsa.

Kunis of eeggannoo caalmaaf akka ta’efi namootni gara kutaalee daa’imman itti taphatan kunneenitti yeroo seenan kophee isaanii balbalaan alatti baafatanii akka seenan Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa gorsa.

Kunis daa’imman xuriifi kosii kophee keenyatti maxxanee gara manaa seenuun akka hin faalamne gargaara.

Odeeffannoowwan birootif akkasumas odeeffannoowan akka isinif mirkaneessinu barbaaddan nubiraan gahuuf marsariitiifi toorawwan midiyaalee hawaasummaa Itoophiyaa Cheek daawwadhaa.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::