Guyyaatti soogidda/ashaboo hagamii soorachuu qabna?

Namootni baay’een guyya guyyaan hanga soogiddaa/ashaboo fayyaqabeessa jedhamuu ol akka sooratan Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa /WHO/ hima.

Namni ga’eessa ta’e tokko guyyaatti ashaboo giraama shan yookiin fal’aana shaayii tokko soorachuu qabaatullee namootni baay’een isaa ol sooratu.

Giddu galeessaanis namootni guyyaatti ashaboo giraama 9 hanga 12 akka sooratan kan himu dhaabbatichi, kun immoo hammeentaa ogeeyyiin fayyaa namni tokko akka sooratu gorsan dachaan kan caaludha.

Ga’eessotni guyyaatti hammeentaa ashaboo giraama shanii gadi kan fudhatan yoo ta’e carraan dhiibbaa dhiigaafi dhukkuba onneef saaxilamuu isaanii ni xiqqaata.

Tarkaanfilee biyyaaleen fayyummaa lammiilee isaanii mirkaneessuuf fudhachuu qaban keessaa inni tokkos hammeentaa soogiddaa lammiileen fudhatan hir’isuun akka ta’e himama.

Biyyaaleen miseensa Dhaabbata Fayyaa Addunyaa /WHO/ ta’anis hanga bara 2025ti hammeentaa ashaboo jiraattootni addunyaa fudhatan 30%n hir’siuuf waliigalaniiru.

Hammeentaa ashaboo namootni fudhatan hir’isuun waggaatti du’a namoota Miiliyoona 2.5 hambisuun akka danda’amus ragaan Dhaabbata Fayyaa Addunyaa agarsiisa.

Albuudni ashaboon of keessaa qabu Soodiyeemiin dhiibbaa dhiigaa keenya kan dabalu yemmuu ta’u fuduraaleefi kuduraalee soorachuun immoo dhiibbaan dhiigaa keenya akka hir’atu taasisa.

Soodiyeemiin hammeentaa asiidiifi beezii qaama keenyaa madaalawaa akka ta’u gochuufi seelotni qaama keenyaa sirnaan akka hojjetan gochuu dabalatee faayidaawwan garagaraa qaba.

Haa ta’u malee hammeentaa ashaboo fudhannu xiqqeessuun fayyummaa keenyaaf barbaachisaadha.

Hammeentaa ashaboo soorannu akkamiin hir’isuun danda’ama?

Amaloota soorannaa keenyaa fooyyessuun hammeentaa ashaboo guyya guyyaan soorannu hir’isuun ni danda’ama. Maloota kunneen keessaa:

* Wayita soorata qopheessinu soogidda itti dabaluu dhiisuu
* Sooratawwan qophaa’anii gurguramanfi ashaboo of keessaa qaban soorachuu hir’isuu
* Sooratawwan hammeentaa Soodiyeemii xiqqaa qaban soorachuu

Dhumarrattis soogiddi soorannu marti ayodiinii kan ofkeessaa qabu ta’uu akka qabu Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa gorsa.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::