Ameerikaan yoom irraa eegalee Itoophiyaa carraa daldala qaraxa irraa bilisaa /AGOA/ irraa haquuf karoorfatte?

Dheengadda Onkololeessa 23, 2014 pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayidan biyyaalee Afriikaa sadi; Itoophiyaa, Giiniifi Maalii carraa daldala qaraxa irraa bilisaa ‘African Growth and Opportunity Act (AGOA)’ jedhamuun beekamu irraa haquuf karoora akka qaban ergaa Kongirasii biyyattiif dabarsaniin beeksisanii jiru.

Sababni tarkaanfii kanaas Itoophiyaa keessatti sarbamni mirgoota namoomaa jiraachuu akka ta’e barreessaniiru.

Namootni heddu immoo tarkaanfiin kun guyyuma dheengaddaarraa eegalee hojiirra akka ooletti miidiyaalee hawaasummaarratti yeroo barreessan mul’ata.

Haa ta’u malee prezidaantiin US Joo Baayidan xalayaa isaanii keessatti akka kaa’anitti biyyaalee sadeen Mudde 23, 2014 (akka lakkoofsa faranjootaa January 1, 2022) irraa eegalee carraa daldala qaraxa irraa bilisaa /AGOA/ irraa haquuf yaada akka qabanidha kan himan.

Ji’oota lamaan itti aanan keessattis biyyaaleen sadeen ulaagaalee carraa daldalaa kana keessa turuu isaan dandeessisu guutuuf fooyya’iinsa taasisaa jiraachuu isaanii akka hordofanis himaniiru.

Kanaafis dhimmi carraa daldala qaraxa irraa bilisaa irraa haqamuu Itoophiyaa wanta yeroo ammaa hojiirra oole osoo hintaanee karoora haala kana booda jiru irratti hundaa’uun hojiirra ooludha.

Carraan daldala qaraxa irraa bilisaa (AGOA) maali?

Carraan daldala qaraxa irraa bilisaa (AGOA) carraa daldalaa Ameerikaan biyyaalee Afriikaa Sahaaraa gadiif laattefi biyyaaleen qaraxa malee omishaalee isaanii gabaa Ameerikaatiif ittin dhiyeessanidha.

Biyyaaleen Afriikaa Sahaaraa gadiis fayyadamtoota carraa kanaa ta’uuf ulaagaalee guutuu qaban qabu.

Kunneen keessaayis biyyaaleen kunneen olaantummaa seeraafi mirgoota namoomaa fooyyeessuuf hojjechuu akka qaban ajaja.

Bara 2020 keessas biyyaaleen Afriikaa 38 fayyadamtoota carraa daldala qaraxa irraa bilisaa (AGOA) akka ta’an ragaan waajjira Pirezidaantii Ameerikaa agarsiisa.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::