Akkaawuntiiwwan, fuulawwan fi chaanaliiwwan miidiyaalee hawaasaa akkamiin ‘verify’ gochisiisuun danda’ama?

Mirkaneessituun abbummaa toora miidiyaa hawaasaa (verification) jalqaba yemmuu hojiirra oolu namoota bebbeekamoofi namoota hordoftoota olaanaa qabaniif qofa akka ta’u eegamaa ture. 

Haa ta’u malee yeroo muraasa booda dhaabbilee, gaazexeessitoota, rogeeyyiifi namoota dhiibbaa uumaniifis tajaajilicha dhiyeessuuf yaalin taasifameera. 

Miidiyaalee hawaasaa keenya mirkaneessisuun (‘verify’ gochisiisuun) faayidaawwan heddu qaba: – 

      Nuyi fi hordoftoota keenya gidduutti wal amantaa uumuuf

      Fudhatama hawaasaa (social proof) argachuuf 

      Akkaawuntiiwwan, fuulawwanfii chaanaliiwwan maqaa fi suuraa keenyaan fakkeeffamanii banaman salphaatti adda baasuuf akkasumas

      Lakkoofsi hordoftoota keenyaa akka guddatu taasisa 

Miidiyaa hawaasaa Tiwiitara (Twitter) irratti baajii mirkaneessituu (verification badge) argachuuf ramadiiwwan kunneen keessaa tokko keessatti argamuu qabna: 

      Dhaabbilee mootummaafi angawoota mootummaa

      Dhaabbilee omishaafi dhaabbilee bu’aaf hin dhaabbanne

      Gaazexeessitootafi dhaabbilee miidiyaa

      Dhaabbilee ispoortiifi isporteessitoota

      Namoota indaastirii bashannanaa keessa jiran akkasumas

      Aktiivistiifi dhiibbaa uumtota  

Akkaawuntiin Tiwiitaraa tokko baajii cuquliisa argachuuf akkaawuntii sirrii (authentic), beekamaa (notable) fi yeroo yeroon kan dhimmi itti bahamu (active) ta’uu qaba. 

Akkaawuntii sirrii (authentic): dhaabbatni ‘Twitter’ akkaawuntiin keessan baajii cuquliisaa (verification badge) akka qabaatu gochuuf jalqaba eenyummaa keessan mirkaneeffata. Eenyummaa keessan mirkaneeffachuufis marsariitii mirkanaa, waraqaa eenyummaa yookiin ‘email’ fayyadamuun ni danda’ama.  

Beekamaa/tuu (notable): akkaawuntiin Tiwiitaraa tokko baajii cuquliisa argachuuf nama yookin dhaabbata beekamu walin hidhata kan qabu ta’uu qaba. Kana ammo dhaabbatni Tiwiitar dhuunfaa isaatin yookiin gama dhaabbilee waliin hojjetuun mirkaneeffata.  

Yeroo yeroon kan dhimma itti bahamu (active): akkaawuntiin Tiwiitaraa tokko baajii mirkaneessituu (verification badge) argachuuf akkaataa seera dhaabbatichaatin dhimma kan itti bahamu ta’uu qaba.  

Kunis akkaawuntichi maqaafi suuraa qabaachuu, ji’oota jaha darban keessatti dhimma kan itti bahame ta’uu akkasumas ‘email’ fi lakkoofsa bilbilaa mirkanaa’e qabaachuu qaba.  

Akkaawuntii Tiwiitaraa tokkoof baajiin mirkaneessituu erga kennamee booda maqaan (username) yoo jijjiirame yookiin akkaawuntichi sochii kan hin qabaanne yoo ta’e baajiin mirkaneessituu irraa ka’uu danda’a. 

Tiwiitar ammatti gaafii mirkaneessa abbummaa akkaawuntii simachuu yeroof akka dhaabee jiru guyyoota muraasa dura beeksiseera.

 Akkaawuntii ykn fuula Feesbuukiif baajii mirkaneessituu akkamiin argachuun danda’ama?

      Jalqaba toora Feesbuukii keessa fuula baajiin mirkaneessituu cuquliisa (Blue Verification Badge Page) itti gaafatamu keessa seenaa ( https://www.facebook.com/…/verify-facebook-instagram… )

      Akkaawuntiimoo fuula Feesbuukii mirkaneessisuu barbaaddu kan jedhu keessaa kan barbaaddan filadhaa

      Ramddii fi biyya filadhaa. Eenyummaa keessan mirkaneessuuf suuraa waraqaa eenyummaa keessanii galchaa

      Akkaawuntii keessan mirkaneessuun maalif akka barbaachise barreessaa

      Sana booda ‘Ergi’ kan jedhu cuqaasaa.

Fuula ykn akkaawuntii namoota dhuunfaaf waraqaan heeyyama konkolaachistummaa yookiin waraqaan eenyummaa gandaa gahaadha.  

Dhaabbataaf immoo waraqaa ragaa hundeeffamaa, sanadoota kaffaltii garaagaraa yookiin sanadoota gibiraa dhiyeessuun ni danda’ama.  

Iyyata keessan bifa kanaan erga dhiyeeffatanii booda dhaabbatni ‘Facebook’ iyyata keessan gamaaggamuun murtee kenna.

Gaafiin keessan fudhatama yoo argate akkaawuntii/fuula Feesbuukii keessan irratti mallattoon mirkaneessituu halluu cuquliisa qabu ni mul’ata.  

Yoo iyyannoon keessan fudhatama hin argannemmoo guyyoota 30 booda irra deebiin iyyachuu dandeessu.  

Ulaagaan akkaawuntiiwwan Feesbuukiifi ‘Instagram’ mirkaneessisuuf barbaachisu walfakkaataa dha. 

Gama biraatiin chaanalii Yutuubiifis (YouTube) baajii mirkaneessituu argachuun ni danda’ama.

Toorri (Channel) ‘YouTube’ keessan ulaagaalee baajii mirkaneessituu argachuu dandeessisan yoo guuttate baajiin akka isinif kennamu iyyachuu dandeessu. 

Yutuubiin ulaagaalee kaa’e guutuu keessan ni gamaaggama. 

Ulaagaalee kunneen keessaa tokko immoo chaanaliin Yutuubii keessan yoo xiqqaate hordoftoota (subscribers) 100,000 qabaachuu qaba. 

Yaadachiisa: Dhaabbileen miisiyaa hawaasaa hundi baajii mirkaneessa abbummaa laachuuf hin kaffalchiisan. 

Kanaafis namoota fi dhaabbilee “baajiin mirkaneessaa akka isinif kennamu ni taasifna” jechuun maallaqa gaafatan irraa of yaa eegnu.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::