Adeemsawwan Itiyoophiyaa Cheek odeeffannoo ittiin mirkaneefatu!

Odeeffannoowwan sobaa beekaas ta’e osoo hinbeekin tamsa’an Itiyoophiyaas ta’e biyyaalee biroo keessatti lubbuu namaafi qabeenyarratti miidhaan akka qaqqabuf sababa yeroo ta’an mul’ata. 

Kana malees facaatin odeeffannoowwan sobaa ijaarsa sirna dimokiraasii biyyaaleef qormaatadha. 

Itiyoophiyaa Cheek tumsa facaatii odeeffannoo sobaa hir’isuuf taasifamu kan deeggaru yemmuu ta’u maloota garaagaraatti fayyadamuun odeeffannoowwan mirkaneessun dubbistootaaf dhiyeessa. 

Itiyoophiyaa Cheek akkamiin odeeffannoo mirkaneessa? 

1.Maddi odeeffanichaa eenyu? 

* Nama yookin dhaabbata odeeffanicha maxxanse adda baafachuu

* Odeeffannicha hubachuu

* Sa’aatii, guyyaa, ji’afi bara odeeffanichi itti tamsa’e baruu

* Dandeettii odeeffannichi babal’achuf qabufi dhageettii namni yookin dhaabbatni odeeffannicha tamsaase qabu hubachuu

2.Odeeffannoon tamsa’e maali?

* Suuraawwan, viidiyoofi geessituu /link/ odeeffanicha walin jiran ilaaluu

* Odeeffannoowwan kunneen qorachuu

3.Qaamoleen odeeffannicha keessatti eeraman maal jedhu?

* Qaamolee dhimmichi ilaallatu haasofsiisun odeeffanicha madaaluu

* Wanti maddeen odeeffannoo amanamoofi midiyaalen dhimmicharratti dubbatan yookin barreessan yoo jiraate ilaaluu

4.Odeeffannicha mirkaneessuu

* Namoota iddichatti argamuun dhimmicha argan haasofsiisuu, namoota dhimmicharratti beekumsafi odeeffannoo qaban haasofsiisuu akkasumas marsariitiiwwanfi mosaajiwwan fayyadamuun odeeffanicha qorachuu

5.Odeeffannoo mirkanaa’e ramaduu

* Odeeffannoo qorannee yookin mirkaneeffanne: sirrii, soba/dogongora, kan akka malee ol kaafamee dhiyaate /exaggerated/, walmakaa (dhugaas sobas ofkeessaa kan qabu) fi kan hin mirkanoofne jechuun ramaduu.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::